ANBI Vrienden

STICHTING VRIENDEN van VAN GOGH & ZUNDERT is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor 90 % inzet voor het algemeen nut. Een donatie aan een ANBI heeft voor u als donateur fiscale voordelen.
ANBI 81.79.79.761

Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert
Markt 27
4881 CN Zundert
076-5978590
vrienden@vangoghhuis.com
Opgericht 11 mei 2007
KVK 20.13.16.23
Rabobank BIC RABO NL24
IBAN NL61RABO 0132454300
Aangesloten bij de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea

Bestuur
Alexandra van Dongen, voorzitter
Pieter Oudkerk, secretaris (afgevaardigde Stichting Van Gogh & Zundert)
Jan Bruijns, penningmeester
(bestuursleden ontvangen geen beloning)

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert steunt het Vincent van GoghHuis in Zundert middels het verstrekken van financiële middelen, bij kunstaankopen, de organisatie van tentoonstellingen en publieksactiviteiten, de publicatie van catalogi, het ontwikkelen van producten voor de winkel en het werven van vrijwilligers, alles in de meest ruime zin van het woord. De stichting organiseert voor haar Vrienden allerlei activiteiten, waaronder lezingen en excursies. Bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert ontvangen geen beloning

Beleidsplan
De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert blijft actief op het gebied van ledenwerving. Een groter aantal Vrienden betekent een versterking van het draagvlak voor het Vincent van GoghHuis in Zundert. Om de Vrienden op een goede manier te informeren over ontwikkelingen en activiteiten van het Van GoghHuis en Vrienden van Van Gogh & Zundert wordt enkele malen per jaar een nieuwsbrief uitgegeven. Daarnaast ontvangen de Vrienden wekelijks informatie via email over actuele zaken. Communicatie is van het allergrootste belang ter verhoging van de betrokkenheid. De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert blijft zoeken naar nieuwe manieren om haar Vrienden nog meer te betrekken bij ontwikkelingen binnen het Van GoghHuis en met betrekking tot de persoon Vincent van Gogh. Door het steeds verder uitbreiden van de activiteiten van het Vincent van GoghHuis blijft het noodzakelijk actief vrijwilligers te werven. Door actief bij te dragen aan een goede onderlinge sfeer kan worden gewerkt aan een groeiende groep enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers. Door middel van scholing en begeleiding zal worden gewerkt aan een professionalisering van de vrijwilligers. Vrijwilligers worden onder andere ingezet als gids, suppoost, ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden in huis en tuin, het voorbereiden van exposities en het ontwikkelen van wandelingen, producten voor de winkel en andere activiteiten. De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert is actief betrokken bij het benaderen van nieuwe, en onderhouden van goede contacten met bestaande sponsoren. Het betrekken van sponsoren bij ontwikkelingen en initiatieven van het Van GoghHuis heeft een positieve invloed op het werven van middelen. Ontwikkeling van materialen ten behoeve van de educatie voor jongeren is van groot belang. Het moestuinproject t.b.v. de kinderen van groep acht zal worden voortgezet. Het betrekken van de jeugd bij het Van GoghHuis is noodzakelijk voor de toekomst van het Van GoghHuis.
Elk jaar wordt voor de Vrienden een culturele uitstap georganiseerd. Daarbij wordt gezocht naar een volledig dagprogramma dat aansluit op actuele exposities van het Van GoghHuis en/of Vincent van Gogh. De Stichting Vrienden van Van Gogh & Zundert organiseert jaarlijks diverse lezingen t.b.v. haar leden. Enkele malen per jaar wordt een zgn. Vriendenborrel georganiseerd. Doel is het informeel op de hoogte houden van onze Vrienden m.b.t. actuele zaken in en rond het Van GoghHuis en de St. Vrienden.Ter ondersteuning van het Van GoghHuis organiseert de St. Vrienden van Van Gogh & Zundert jaarlijks een kunstveiling en/of kunstmarkt.

Download
jaarrekening 2021

jaarverslag 2021