ANBI Huisvesting

Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert
Beleidsplan 2021-2024
ANBI

De Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert is een algemeen nut beogende culturele instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI-instelling zijn als deze zich voor 90% inzet voor het algemeen nut. Een donatie aan een ANBI instelling heeft voor de donateur fiscale voordelen.


Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert
p/a Wernhoutseweg 72, 4884 AX Wernhout
tel. 00 31 6 53 20 37 98
Opgericht 10 maart 2016
KvK 65.54.28.27
RSIN 8561 54 532
Rabobank BIC RABO NL 2U
IBAN NL48 RABO 0321080831


Bestuur
Cornelis de Waard, voorzitter
Cornelis J.G. van den Buijs, secretaris
Franciscus C.B. Hennekam, penningmeester
Simon Spinder
Arie Roobol
Dinah Yoke Roobol-Begeer
Benjamin Arie Christiaan Roobol


Doelstelling
De stichting heeft tot doel

  • Het verwerven, beheren, onderhouden en verbouwen en of uitbreiden van de gebouwen en gronden bekend als de geboortegrond van Vincent van Gogh, met de bedoeling permanente aandacht te geven aan Vincent van Gogh en Zundert als zijn geboorteplaats.
  • Het faciliteren, creëren en bevorderen van een Van Goghbeleving, en dan in het bijzonder in de gemeente Zundert,
  • Het verzorgen en faciliteren van de huisvesting van de Stichting Van Gogh & Zundert, i.c. het Vincent van GoghHuis, gevestigd in Zundert.


Beleidsplan
Het beleid van de Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert richt zich met name en als belangrijkste op de verwerving van de panden en tuinen van het complex Markt 26-27 te Zundert, waar het Vincent van GoghHuis is gevestigd, en de financiering, het onderhoud en beheer van deze gebouwen en tuinen daarna. Dit alles nadrukkelijk ten behoeve van het functioneren van het Vincent van GoghHuis en het faciliteren van de activiteiten daarvan.

Hiermee beoogt de stichting een nadrukkelijke bijdrage te leveren aan het functioneren van de Stichting Van Gogh & Zundert i.c. het Vincent van GoghHuis en voor deze een zo’n aantrekkelijk mogelijke exploitatie mede mogelijk te maken.

De stichting tracht voor de Stichting Van Gogh & Zundert i.c. het Vincent van GoghHuis de panden c.a. aan deze tegen zo aantrekkelijk mogelijke (huur-)voorwaarden beschikbaar te stellen. De stichting beoogt zelf geen winstbejag; alle baten komen ten goede aan de in de doelstelling genoemde activiteiten. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit gelden uit leningen, donaties en overige bijdragen van derden.

Op de website van het Vincent van GoghHuis (www.vangoghhuis.com) wordt onder de rubriek ANBI, door middel van publicatie van het beleidsplan en (financiële en redactionele) jaarverslagen verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid en beheer.


Van Gogh Erfgoed
De stichting houdt in haar beleid rekening met de (toekomstige) status van het complex als ‘Van Gogh Erfgoed’. In 2017 zal in opdracht van Van Gogh Brabant deze status provinciebreed worden gewaardeerd, met als doel verwerving van het Europees Erfgoedlabel en op termijn zelfs erkenning als Unesco Werelderfgoed. Het ligt in de verwachting dat het perceel Markt 26 (waar het geboortehuis van Van Gogh heeft gestaan) de hoogste waardering zal krijgen. Dit betekent dat het perceel bijzondere bescherming zal genieten. Niet alleen de authentieke bouwelementen, zoals de originele welput van het geboortehuis, maar ook de tuin. Uiteraard zal de Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert de hieruit voorvloeiende richtlijnen volgen en actief ondersteunen. Bovendien zal de stichtig pro-actief de overige percelen en gebouwen in Zundert die eveneens de hoogste waardering krijgen toebedeeld mede beschermen. Dit betreft naar alle waarschijnlijkheid de Protestantse kerk met omliggende begraafplaats, de naastgelegen kosterswoning, het Van Gogh monument van Ossip Zadkine en de authentieke delen van Markt 25 (zijgevel). Indien mogelijk en gewenst zal de stichting zelfs eigenaar kunnen worden van deze percelen en gebouwen.


Fase 2
Indien er door de Stichting Van Gogh & Zundert (Van GoghHuis) concrete plannen worden ontwikkeld voor uitbreiding van de beschikbare werk- en expositieruimte zal de Stichting Huisvesting Van Gogh & Zundert hier pro-actief aan deelnemen. Hetzij wanneer de plannen zich localiseren op gronden in eigendom van de stichting, hetzij wanneer het uitbreiding betreft naar andere percelen of gebouwen. Zodoende kan de stichting haar bezittingen in de toekomst verder uitbreiden. Uiteraard steeds in dienst van versterking van de Van Goghbeleving in Zundert.

 

Jaarrekening 2023 Stichting huisvesting van Gogh & Zundert